صفحه اصلی

جهت ورود به سامانه انتخابات و اعلام نامزدی از شماره دانشجویی (نام کاربری ) و رمز عبور اتصال به اینترنت دانشگاه (NET) خود استفاده نمایید.

تحت نظارت وف ایرانی